Spel och lek i relation till stadsutveckling

Spel kanske inte låter som något som har en självklar koppling till hållbar stadsutveckling, men överlappningarna är fler än man kanske kan tro. 

Det är inte ovanligt att spel används som verktyg för att undersöka komplexa problem eller pröva olika scenarios i stadsutvecklingsprojekt och liknande storskaliga förändringsprocesser. Spel används kontinuerligt i simuleringssyfte för krishantering, men också för att undersöka hur olika faktorer påverkar varandra i känsliga system som exempelvis vårt samhälle.

#otherplace2014

Spel har nämligen den unika egenskapen att de kan låta oss genomgå processer, utforska komplexa problem över tid, utforska situationer utifrån olika perspektiv och roller samt få förståelse för makt- och resursfördelning. Svåröversiktliga konsekvenser av val som annars hade tagit flera år, kan teoretiskt sett ‘spelas igenom’ inom loppet av minuter. Man kan säga att spel tillåter oss att begå stora misstag i en ‘säker miljö’. Användandet av spel som verktyg i dessa situationer kan bestå av allt från simpla, kollaborativa brädspel till komplexa simuleringar som använder realtidsdata. Det är såklart viktigt att komma ihåg att det alltid blir förenklingar och gissningar som man jobbar med i dessa fall. Livet och kulturen är värden som är svåra att mäta och förutse.

Stadsutveckling handlar ju inte bara om planering av betongbyggnader och asfalterade vägar. Städer är ju levande noder som hela tiden formas av kulturen och det samhälleliga livet.

Otherplace – forskningsprojekt
Det vi ämnar göra som en del av forskningsprojektet Otherplace är bland annat att jobba med spelperspektiv på värdefrågor. Precis som ett spelsystem är en struktur av regler som styr en spelares handlingsutrymme, är vårt samhälle ett regel- och normsystem vi hela tiden navigerar. En stad och dess byggnader utgör ju också fysiska begränsningar och möjligheter. Ett instängslat område betyder något helt annat än en offentlig park, och miljön runt omkring oss kan ses som en blandning av explicitita, implicita såväl som fysiska och sociala regler och begränsningar, eller möjligheter.

Otherplace utforskar, experimenterar och helt enkelt leker med dessa regler.

Lekande är ofta något som anses höra barndomen till, och som då motiveras genom att tillskrivas olika former av pedagogisk nytta. Lek är ofta definierat som något som inte motiveras av externa medel, och som inte leder till skapandet av något säljbar produkt.

Vad innebär det då när vuxna leker mitt i ett köpcentrum, som kanske kan ses som konsumtionssamhällets högborg?

Samtidigt ser vi ofta digitala designbyrås presentera sig med bilder från sina kontor där lokalerna tycks fulla av spelkonsoler, pingisbord och lekfulla rum. Att ha tid att leka eller att ha möjlighet att leka på sitt jobb är i vissa sammanhang positivt och associerat med status.

Detta är exempel på frågor som är intressanta att arbeta med inom ramen för projektet. Otherplace är en mindre del av ett större forskningsarbete som utforskar kulturen som fjärde dimension för hållbar stadsutveckling. Otherplace utforskar spel brett, och utöver spel- och lekperspektiv på värdefrågor, handlar projektet om deltagande och samarbete mellan olika discipliner för att utforska såväl spel och lek som andra kreativa praktiker som finns närvarande i området Norra Sorgenfri i Malmö.

Otherplace is an experimental game and play event in Malmö

Norra Sorgenfri i Malmö – platsen som gäller
Projektet kommer leda upp till ett experimentellt spel- och lekevent som kommer hållas i Norra Sorgenfri i Malmö i mitten av augusti 2014. Som en form av social intervention kan vi idag se att spel och lek kan användas för att ifrågasätta regler och undersöka gränser i det urbana rummet. I enlighet med översiktsplanen, som är Malmö stads långsiktiga plan för stadens utveckling, fokuserar själva evenemanget på stadsrummets betydelse som gemensam kontaktyta där mötet mellan människor anses viktigt för en god samhällsutveckling.

När det kommer till kultur som hållbar stadsutvecklingsdimension tror jag inte att man ska förringa kraften i mindre evenemang som detta. De blir då tillfälliga mötesplatser och dialogplattformar som kan ha styrkan att engagera i och med sin aktualitet. Någonstans är stadsutveckling, som allt annat, en process i rörelse och ständig förändring och då måste kulturpolitiken kunna vara flexibel nog att möta det.

Läs mer om evenemanget Otherplace här. Och vill du vara en del av processen, eller delta på någon workshop – hör av dig till oss!

Bilder: Otherplace.se

PS. ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) bjuder in till frukostseminarium som handlar om Urbant lekande, spelande och utforskande på Media Evolution City 20 maj. Välkommen att delta! DS.

Comment
Omvärld